podatek@all-tax.pl
+48 505 148 600
Aktualności
Słowniczek
Punkty Obsługi Klienta

Baza wiedzy

Child benefit – zasiłek rodzinny w Wielkiej Brytanii

21 lut 2023

Child Benefit - zasiłek rodzinny na dziecko w Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania oferuje wiele świadczeń związanych z urodzeniem dziecka, a także sprawowaniem nad nim opieki. Najpopularniejszym jest Child Benefit, wypłacany od narodzin, niemal do usamodzielnienia się pociechy. Oto krótki przewodnik po najważniejszym angielskim zasiłku rodzinnym.

Czym jest Child Benefit?

Child Benefit to brytyjskie świadczenie socjalne wypłacane z tytułu wychowywania dziecka. Zasiłek przyznawany jest osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem, jednocześnie nie muszą być to biologiczni rodzice (powinien być to jednak prawny opiekun). Zasiłek wypłacany jest do 16. roku życia dziecka lub maksymalnie do 20., jeśli kontynuuje ono naukę (nie dotyczy to studiów wyższych).

Ile wynosi zasiłek rodzinny w Wielkiej Brytanii w 2023 roku?

W 2023 roku wysokość Child Benefit od kwietnia wyniesie 24 funty tygodniowo na jedno dziecko i 15,90 funtów na drugie i każde kolejne dziecko. W 2022 roku Child Benefit wynosił 21,80 funtów tygodniowo na pierwsze dziecko oraz 14,45 na drugie i każde kolejne. Świadczenie wypłacane jest raz w miesiącu. Osoby o niskich dochodach lub samotnie wychowujące dzieci, mogą wnioskować o tygodniowe wypłacanie środków.

Oprócz stałego świadczenia, czyli Child Benefit, osoby wychowujące dzieci w Wielkiej Brytanii mogą liczyć na szereg dodatków. Dodatki te są wypłacane w określonych sytuacjach, takich jak narodziny (Sure Start Maternity Grant, odpowiednik polskiego becikowego), czy podjęcie nauki w szkole oddalonej do stałego miejsca zamieszkania (Money for School Transport). Na dodatkowe środki mogą liczyć również osoby samotnie wychowujące dzieci, osoby bezrobotne, czy rodzice dzieci niepełnosprawnych.

Komu przysługuje Child Benefit – zasiłek rodzinny w Anglii?

Child Benfit może pobierać tylko jedna osoba odpowiedzialna za wychowanie dziecka (najczęściej jest to jedno z rodziców). Zasiłek przysługuje osobom pracującym (osobom bezrobotnym tylko w określonych przypadkach), nie ma także ustanowionego limitu odnośnie liczby dzieci (świadczenie przysługuje na każde z nich). Warunkiem jest zamieszkanie na terenie Wielkiej Brytanii przez okres minimum 3 miesięcy przed wnioskowaniem o zasiłek. Kwota świadczenia nie jest uzależniona od dochodów rodziców i otrzymywanych świadczeń alimentacyjnych (może jednak zostać ograniczona jeśli, rodzic zarabia więcej niż 50 000 funtów rocznie). Aby otrzymać zasiłek, należy udokumentować right to reside, czyli tzw. prawo do zamieszkania na terenie UK (inaczej pozwolenie na stały pobyt).

Child Benefit można pobierać również na dziecko, które pozostaje w Polsce. Rodzic lub opiekun musi jednak w tej sytuacji wydawać na jego utrzymanie co najmniej równowartość kwoty zasiłku (lub większą). Opiekun dziecka nie może jednocześnie pobierać podobnego zasiłku rodzinnego w kraju ojczystym.

Child Benefit – jakie dokumenty?

Co jest potrzebne do Child Benefit? Osoba, która chce pobierać zasiłek, musi wypełnić odpowiedni formularz:

  • Child Benefit Claim form CH2 – dla jednego lub dwojga dzieci,
  • Child Benefit Claim form CH2 (CS) – dla więcej niż dwojga dzieci.

Dokumenty należy dostarczyć do Child Benefit Office, dołączając akt urodzenia dziecka (lub certyfikat adopcyjny w przypadku dzieci adoptowanych). Niezbędny będzie również dowód osobisty potwierdzający tożsamość wnioskującego opiekuna oraz numer ubezpieczenia społecznego (National Insurance Number). Należy także podać numer konta bankowego, na które przelewane będą pieniądze w ramach świadczenia.

Urząd należy także poinformować o ewentualnych zasiłkach pobieranych w Polsce (niektórych świadczeń nie można łączyć – w takiej sytuacji Child Benefit może zostać nieprzyznane lub kwota zasiłku zostanie automatycznie pomniejszona). Czas oczekiwania na rozpoznanie wniosku do maksymalnie 3-4 miesiące (świadczenie można otrzymać również wstecznie – maksymalnie do trzech miesięcy po złożeniu kompletu dokumentów).

500+ a zasiłek rodzinny w Wielkiej Brytanii

500 plus oraz Child Benefit uznaje się za świadczenia tożsame (oba wypłacane są w tym samym celu). Zasiłek na dziecko przysługuje tylko w jednym kraju, nie jest możliwe pobieranie obu świadczeń jednocześnie. W praktyce świadczenia rodzinne pobiera się w państwie, w którym opiekun podjął zatrudnienie oraz tam, gdzie znajdują się dzieci, na które wypłacane jest to świadczenie. Polskie prawo stanowi dodatkowo, że 500+ nie mogą pobierać osoby, które pobierają już inne świadczenie o podobnym charakterze. Opiekun dziecka pracujący w Anglii może zatem wybrać jeden z dwóch dostępnych w tej sytuacji zasiłków rodzinnych.

Child Benefit a Universal Credit (dawniej Child Tax Cedit)

Osobnym świadczeniem wypłacanym rodzicom w Wielkiej Brytanii jest Universal Credit. Do 2018 roku funkcjonowało pod nazwą Child Tax Cedit. To dofinansowanie dedykowane rodzinom, które uzyskują niskie dochody. Jest wypłacane niezależnie od Child Beneft, co oznacza, że oba świadczenia mogą być wypłacane jednocześnie. Kwota, od jakiej można otrzymać zasiłek, jest uzależniona od kilku czynników związanych z indywidualną sytuacją rodziny: oprócz uzyskiwanych dochodów, będzie to także liczba dzieci pozostających na utrzymaniu oraz ich wiek, a także wiek opiekuna, sposób zatrudnienia i ewentualna niepełnosprawność dziecka.

Statutory Maternity Pay oraz Maternity Allowance – angielskie zasiłki macierzyńskie

W Wielkiej Brytanii funkcjonują także inne świadczenia związane z urodzeniem dziecka, w tym Statutory Maternity Pay (zasiłek macierzyński wypłacany przez pracodawcę) i Maternity Allowance (zasiłek macierzyński wypłacany przez państwo osobom bezrobotnym i prowadzącym własną działalność gospodarczą). Warto wiedzieć, że nawet po powrocie do Polski możliwe jest pobieranie Maternity Allowance (jednak nie można podejmować zatrudnienia). Taka możliwość nie dotyczy jednak osób pobierających Child Benefit. (ani też Child Tax Credit, obecnie Universal Credit).>/span>

Child Benefit – co jeszcze trzeba wiedzieć?

Zasiłek Child Benefit może być wypłacany również wtedy, gdy osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem opuści Wielką Brytanię na krótki czas, poniżej 2-3 miesięcy (np. w związku z urlopem, sprawami rodzinnymi, czy leczeniem). Osoby opuszczające UK na stałe tracą prawo do pobierania zasiłku. 

O wyjeździe, a także wszystkich innych sytuacjach, które mogą wpływać na utratę prawa do świadczenia należy powiadomić Child Benefit Office. Będzie to na przykład podjęcie pracy przez dziecko, śmierć lub zaginięcie opiekuna, czy istotna poprawie warunków materialnych (zarobki powyżej 50 000 funtów). Wyjeżdżając z Anglii, należy również zawiadomić urząd o nowym adresie kontaktowym.

Osoby, które uzyskują w Anglii wysokie dochody (przekraczające 50 000 funtów rocznie), mogą zostać dodatkowo opodatkowane. Wtedy wysokość świadczenia Child Benefit zostanie pomniejszona o kwotę podatku. Jeśli rodzic lub opiekun zarabia więcej niż 60 000 funtów rocznie, zasiłek zostanie okresowo wstrzymany.

Child Benefit – Najczęstsze pytania i odpowiedzi

 

Child Benefit – co to jest?

Child Benefit to zasiłek socjalny na wychowanie dziecka, który jest przyznawany rodzicom lub opiekunom prawnym przebywającym na terenie Wielkiej Brytanii.

Child Benefit a 500+

Rodzice wychowujący dziecko mogą pobierać tylko jeden rodzaj świadczeń (zazwyczaj ten na terenie państwa, w którym przebywają i są zatrudnieni). W przypadku otrzymywania 500+ nie można pobierać Child Benefit i analogicznie – jeśli rodzice korzystają ze świadczeń brytyjskich, nie mogą otrzymać zasiłku w Polsce.

Czy można otrzymać Child Benefit na dziecko przebywające w Polsce?

Rodzice przebywający na terenie Wielkiej Brytanii, których dziecko pozostaje w Polsce mogą otrzymać Child Benefit, pod warunkiem że równowartość świadczenia w całości jest wykorzystana na poczet dziecka. W tym przypadku nie można także korzystać z pobierania dodatkowych świadczeń socjalnych na dzieci (500+).

Ile wynosi Child Benefit 2022/2023?

Child Benefit od kwietnia 2023 roku wyniesie 24 GBP na pierwsze dziecko i 15,90 GBP na drugie i każde kolejne dziecko. W 2022 wartość ta była mniejsza – kwota świadczenia wynosiła 21,80 na pierwsze dziecko i 14,45 na drugie i każde kolejne.

Ile wynosi Child Benefit na 2 dzieci?

Child Benefit na 2 dzieci w 2023 wyniesie tygodniowo sumę świadczeń przypadających na pierwsze dziecko (24 GBP) oraz drugie (15,90 GBP).

Do jakiego wieku płacą Child Benefit?

Child Benefit jest wypłacany rodzicowi lub opiekunowi prawnemu do ukończenia przez dziecko 16 roku życia, lub do ukończenia 20 lat – pod warunkiem że dziecko kontynuuje naukę w pełnym wymiarze godzin lub uczestniczy w szkoleniach uznanych przez departament Child Benefit.

Jak zrezygnować z Child Benefit w UK?

Możesz w każdej chwili zrezygnować z pobierania świadczeń Child Benefit. Wniosek możesz złożyć osobiście w Child Benefit Office, telefonicznie, pocztowo oraz online.

Czy Child Benefit liczy się do emerytury?

Child Benefit otrzymywany przez pierwsze 12 lat życia dziecka jest uznawany za lata składkowe i liczy się do emerytury.

Kwota wolna od podatku w Niemczech – 2024

Kwota wolna od podatku w Niemczech – 2024

Kwota wolna od podatku w Niemczech jest ważnym elementem polityki fiskalnej, który wpływa na finanse każdego obywatela i może mieć implikacje dla całej gospodarki. Regularne dostosowywanie tej kwoty do zmieniających się warunków ekonomicznych jest kluczowe dla...